Bedrijfsvoering Internetondernemer

0

Bedrijfsvoering voor een internetondernemer is zeer belangrijk. Dit is een van de factoren om succes te krijgen als ondernemer of freelancer. Bedrijfsvoering betreft de sturing en beheersing van zowel alle primaire als alle ondersteunende processen voor een internetondernemer. Alle relevante bedrijfsvoeringsegmenten komen tot uiting in het veel gebruikte acroniem PIOFACH.

Tot de bedrijfsvoering behoren de volgende functies:

 1. Personeel en organisatie (Hoe heb jij het e.a. georganiseerd)
 2. Financiën en control
 3. Informatisering en automatisering
 4. Communicatie en kwaliteitszorg
 5. Juridische zaken
 6. Facilitaire zaken

1.Personeel en organisatie
Als je eenmanszaak bent of een freelancer heb je ook te maken met personeel en organisatie. Tenslotte ben je werknemer van jezelf. Een werknemer moet beschikken over bepaalde vaardigheden en jij als ondernemer ook. Wat doe je als er vaardig niet aanwezig zijn? Je zult deze moeten kopen of belangrijker nog moeten ontwikkelen. Met de juiste kennis kun je, een goede start maken als internet ondernemer.

Personeel die een internetondernemer in dienst kan hebben is bijvoorbeeld een moderator van een forum. Deze moderator moet bepaalde taken verrichten op jou websites. Het is verstandig om de taken van deze persoon goed te omschrijven en wat zijn verantwoording op de website.

Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen drie of meer personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. Het is opgebouwd uit de complementaire begrippen taakverdeling en coördinatie.

In de economie wordt een organisatie beschouwd als het geheel van productiefactoren, procedures en mensen die samenwerken om bepaalde doelstellingen te bereiken.

Soms kan men bij één of twee personen ook nog spreken over een organisatie, zoals bij een eenmansbedrijf of BV van een zzp’er.

2.Financiën en control
Als internet ondernemer moet je, je uitgaven onder controle hebben, dit spreekt voor zich. Meestal ben je de enige in je bedrijf, dus moet onderzoek doen, hoe je goedkoper en efficienter gaat werken. Je moet echt een plan hebben en je moet je controle momenten gaan vaststellen.

Deze taken komen in nagenoeg bij elke internetondernemer voor. Je zou ze daarom ‘generieke’ bedrijfsvoeringstaken kunnen noemen.

Zie

 1. Category Financieel
 2. Category Belastingdienst

3.Informatisering en automatisering

De informatievoorziening van een organisatie is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie. De informatiebehoefte van een organisatie is drieledig:

 • Operationele informatie, voor het verrichtenvan de feitelijke handelingen en het beheersen van de bedrijfsprocessen;
 • Besturingsinformatie, voor de besturingvan de organisatie;
 • Verantwoordingsinformatie, informatie over verrichting en besturing.

Automatisering is het vervangen van menselijke arbeid door machines of computers en computerprogramma’s. De drijfveer is economisch: de som van arbeid en grondstofverbruik is na automatisering kleiner dan daarvoor.

Er zijn verschillende vormen van automatisering: kantoorautomatisering, industriële automatisering, grafische automatisering en overige automatisering.

4. Communicatie en kwaliteitszorg

Kenmerk van het contact bij communicatie is de twee- of meerzijdigheid ervan. Op bijvoorbeeld een aanleiding volgt een vraag, een antwoord, er komt een tegenreactie, enzovoort. De reactie kan van een eenling komen, maar ook van een publiek. De communicatie eindigt als de wisselwerking stopt. Zolang er sprake is van (een poging tot) éénrichtingsverkeer dan noemen we het doorgaans informeren. De meeste boodschappen die worden verstuurd of uitgezonden komen nooit aan. Gegevens veranderen pas in informatie zodra ze zijn geïnterpreteerd. Een onbegrijpelijk bord bevat weliswaar signalen, maar als die betekenisloos zijn, is er geen sprake van informatieverwerking. Alleen in theorie is het negeren van informatie een communicatie-effect.

Communicatie en informatie worden vaak als synoniem gebruikt in zinnetjes als: “Wil jij dit even naar de doelgroep toe communiceren?”. Men spreekt dan al van communicatie als nog onzeker is of informatie ooit zal aankomen, nog afgezien van hoe deze wordt begrepen en verwerkt. Als de ontvanger, bijvoorbeeld de lezer van een boek, niet in contact staat met de auteur wordt het contact eenzijdig genoemd. Van twee- of meerzijdigheid is sprake bij enige vorm van respons c.q. feedback. Er kan een grote afstand in tijd of ruimte zijn tussen het verzenden en ontvangen van een boodschap: als iemand reageert op het werk van een overleden cineast wordt dit alleen nog op metaniveau als “communicatie” betiteld.

Ten aanzien van communicatieprocessen worden tot wel zeven niveaus onderscheiden

 1. massacommunicatie: bij een amorfeverzameling van mensen
 2. publiekscommunicatie: bij grote ongestuctureerde groepen
 3. organisatiecommunicatie: bij grote gestructureerde groepen
 4. groepscommunicatie: bij kleine gestructureerde groepen
 5. interpersoonlijke communicatie: bij dyadischerelaties (duorelatie)
 6. intrapersoonijke communicatie: binnen het individueel centraal zenuwstelsel
 7. machinecommunicatie: bij technische artefacten (constructies, verschijnselen, bijvoorbeeld computergestuurde reacties)

5. Juridische zaken

Dit zijn alle zaken die met recht te maken hebben. Als internet ondernemer kun je hiermee te maken krijgen in zaken zoals auteursrecht en geschillen met klanten. Dit houdt in dat je een goede disclaimer moet hebben, waarin alles staat beschreven. M.b.t. auteursrechten moet je in de gaten houden wat voor informatie je op je website plaatst.

Zie:

 1. Category Wetgeving

6. Facilitaire zaken

Het Engelse facility management, in het Nederlands vertaald naar facilitair management, houdt zich bezig met het besturen en beheersen van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces van een organisatie. Het betreft ondersteunende activiteiten die nodig zijn zowel op het strategische niveau van de organisatie om haar doelstellingen te kunnen realiseren als op het praktische niveau van de individuele werknemers.

Previous articleVraag: Is Banc De Binary betrouwbaar ?
Next articleBasiskennis marketing voor Affiliate marketing