Betekenis: Kamer van Koophandel

0
Kamer van Koophandel (afkorting: KvK) is een instelling van en voor het bedrijfsleven, die zich inzet voor een open ondernemingsklimaat. Zowel België als Nederland kent Kamers van Koophandel.
Kamer van Koophandel (afkorting: KvK) is een instelling van en voor het bedrijfsleven, die zich inzet voor een open ondernemingsklimaat. Zowel België als Nederland kent Kamers van Koophandel.

Kamer van Koophandel (afkorting: KvK) is een instelling van en voor het bedrijfsleven, die zich inzet voor een open ondernemingsklimaat. Zowel België als Nederland kent Kamers van Koophandel.

Geschiedenis

Al voor 1800 bestonden er colleges en comités die de gezamenlijke belangen van de kooplieden en fabrikanten behartigden. Deze kwamen voort uit de middeleeuwse gilden.

Begin 19e eeuw werd in het door Napoleon bezette deel van Europa het patentrecht ingesteld. In 1803 werd in Rotterdam, onder druk van het Franse bestuur, de eerste Kamer van Koophandel geopend.

In 1815 legde Koning Willem I de positie van de Kamers van koophandel en fabryken vast in een Koninklijk Besluit. Deze kamers van koophandel hadden oorspronkelijk slechts een adviserende taak en waren financieel afhankelijk van de gemeenten.

In Nederland werden de Kamers in 1920 onafhankelijk van de gemeenten en werden ze georganiseerd in 36 regionale kamers. In 1921 kregen ze hun belangrijke openbare administratieve taak, toen de Handelsregisterwet werd ingevoerd.

Door fusies is het aantal Kamers van Koophandel in Nederland per 1 januari 2008 teruggebracht tot 12. Dit fusieproces werd ingezet door de toenmalige staatssecretaris Van Gennip.

In de loop van 2008 trad een nieuwe Handelsregisterwet in werking. Dit had tot gevolg dat de tot dan toe niet inschrijvingsplichtige “ondernemers” alsnog werden ingeschreven. Dit zal resulteren in een bestandsgroei van ± 13%. Denk hierbij aan maatschappen, tandartsen, agrariërs en ook overheidsinstanties. Dit zorgt volgens het ministerie van economische zaken voor een volledig register en meer rechtszekerheid voor ondernemers.

Op 1 januari 2013 wordt de verplichte heffing die bedrijven moeten betalen afgeschaft. De Kamers van Koophandel zullen op 1 januari 2014 fuseren tot één organisatie.

Geschiedenis

Al voor 1800 bestonden er colleges en comités die de gezamenlijke belangen van de kooplieden en fabrikanten behartigden. Deze kwamen voort uit de middeleeuwse gilden.

Begin 19e eeuw werd in het door Napoleon bezette deel van Europa het patentrecht ingesteld. In 1803 werd in Rotterdam, onder druk van het Franse bestuur, de eerste Kamer van Koophandel geopend.

In 1815 legde Koning Willem I de positie van de Kamers van koophandel en fabryken vast in een Koninklijk Besluit. Deze kamers van koophandel hadden oorspronkelijk slechts een adviserende taak en waren financieel afhankelijk van de gemeenten.

In Nederland werden de Kamers in 1920 onafhankelijk van de gemeenten en werden ze georganiseerd in 36 regionale kamers. In 1921 kregen ze hun belangrijke openbare administratieve taak, toen de Handelsregisterwet werd ingevoerd.

Door fusies is het aantal Kamers van Koophandel in Nederland per 1 januari 2008 teruggebracht tot 12. Dit fusieproces werd ingezet door de toenmalige staatssecretaris Van Gennip.

In de loop van 2008 trad een nieuwe Handelsregisterwet in werking. Dit had tot gevolg dat de tot dan toe niet inschrijvingsplichtige “ondernemers” alsnog werden ingeschreven. Dit zal resulteren in een bestandsgroei van ± 13%. Denk hierbij aan maatschappen, tandartsen, agrariërs en ook overheidsinstanties. Dit zorgt volgens het ministerie van economische zaken voor een volledig register en meer rechtszekerheid voor ondernemers.

Op 1 januari 2013 wordt de verplichte heffing die bedrijven moeten betalen afgeschaft. De Kamers van Koophandel zullen op 1 januari 2014 fuseren tot één organisatie.

Situatie in België

De Kamers van Koophandel in België zijn verenigingen van werkgevers, waar de meeste ondernemers bij zijn aangesloten. Er zijn 8 Vlaamse, 1 Brusselse en 6 Waalse Kamers van Koophandel. Al deze Kamers zijn geaccrediteerd door en lid van de Nationale Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van België (FKHNB). Daarnaast zijn er nog een groot aantal Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland, waarvan er 28 zijn geaccrediteerd door de FKHNB.

De acht Vlaamse Kamers van Koophandel en het Vlaams Economisch Verbond (VEV) zijn verenigd in het Vlaams netwerk van ondernemingen, Voka.

Doel en activiteiten

De Kamers van Koophandel houden zich bezig met advisering en belangenbehartiging voor ondernemers. Zij adviseren ook de overheid en zetten zich daarbij in voor een goed ondernemersklimaat, denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van bedrijfsterreinen.

Een andere belangrijke taak is de geschillenbeslechting voor handelsconflicten tussen bedrijven. De Kamers van Koophandel zijn daartoe actief in arbitrage op handelsgebied.

Situatie in Nederland

Europese deel van Nederland

In het Europese deel van Nederland zijn 12 regionale Kamers van Koophandel gevestigd. Deze Kamers werken samen in Kamer van Koophandel Nederland. Sinds 1 juni 2008 is ondernemer Frans Lavooij voorzitter van KvK Nederland. Daarnaast zijn er internationale kamers van koophandel, die het internationaal handelsverkeer of de belangen van Nederlandse ondernemingen in het buitenland bevorderen.

Het instituut Kamer van Koophandel wordt ondersteund door de Handelsregisterwet 2007.

De algemene activiteiten worden betaald uit de verplichte bijdragen voor inschrijving in het handelsregister. Voor rechtstreeks verleende diensten worden de kosten in rekening gebracht.
De Sociaal-Economische Raad bepaalt welke regionale ondernemers-, werkgevers- en werknemersorganisaties de bestuursleden van de een regionale Kamer van Koophandel mogen benoemen.

Het Ministerie van Economische Zaken houdt toezicht op de uitvoering van de taken van de Kamer van Koophandel.

Doel en activiteiten

De Kamer van Koophandel in Nederland heeft als missie ondernemers verder te helpen met ondernemen en heeft de volgende wettelijke verplichte taken:
Het beheren van de wettelijke registers van bedrijven en instellingen met rechtspersoonlijkheid (het handelsregister).
Het geven van voorlichting, op het gebied van starten, internationaal ondernemen, nieuwe regelgeving en bedrijfsoverdracht.
Het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven in brede zin, bijvoorbeeld, door het adviseren van de overheid en het uitvoeren van projecten op het gebied van regiostimulering.

Ieder in Nederland gevestigde rechtspersoon moet ingeschreven zijn in het handelsregister. Uitgezonderd zijn ondernemingen die toebehoren aan een publiekrechtelijk lichaam, zoals overheidsinstellingen, ondernemingen die alleen werkzaam zijn in de landbouw of de visserij, ondernemingen waar alleen maar straathandel wordt uitgevoerd zoals venters. Sinds het in werking treden van de nieuwe Handelsregisterwet in 2008 geldt het ook voor mensen met een vrij beroep. Volgens het ministerie van Economische Zaken leidt dit tot een vollediger register en meer rechtszekerheid voor ondernemers.

De Nederlandse wet verplicht alle besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen ieder boekjaar een financieel verslag, een jaarrekening, te deponeren bij de Kamer. Ongeveer 700.000 bedrijven moeten jaarlijks verplicht hun financiële gegevens bij de Kamers inleveren.

BES-eilanden

Op de BES-eilanden stelt de “Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES” twee Kamers van Koophandel vast. Eén op Bonaire en één op Sint Eustatius voor Sint Eustatius en Saba gezamenlijk. De “Handelsregisterwet 2009 BES” bepaalt dat de KvK’s belast zijn met het beheer van het handelsregister.

Organisatie

Op 2000 werknemers hebben de 12 Kamers van Koophandel 288 bestuurders. Zij vertegenwoordigen als bestuurder de organisatie waardoor ze zijn benoemd en komen hiervoor enkele malen per jaar bij elkaar (de algemeen bestuursvergadering). Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur van enkele personen gekozen die wekelijks met de directie van de individuele KvK’s contact onderhoudt. De Kamers van Koophandel worden voor 60% gefinancierd door de jaarlijkse bijdrage van ondernemers. Afhankelijk van de grootte en rechtsvorm betalen zij een wettelijk vastgestelde heffing. De overige inkomsten van de Kamers zijn afkomstig uit de verkoop van uittreksels en andere informatieproducten. Op 1januari 2013 werd deze wettelijk vastgestelde heffing afgeschaft.

informatie http://www.kvk.nl/

Previous articleVeel vragen ontvangen van bezoekers over online ondernemen
Next articleDe doorstart van Tom en Eduard