Internet bedrijf beginnen

Een ondernemingsplan, ook wel businessplan genoemd, is een plan voor het starten van een nieuwe onderneming. Als startend internet ondernemer zul je voorjezelf en voor eventueel banken een plan moeten hebben hoe je het e.a. wil gaan opstarten.

Een dergelijk plan vergroot de levensvatbaarheid van een onderneming, want je hebt over alles nagedacht. Een ondernemingsplan is bijvoorbeeld vereist bij een kredietaanvraag bij een bank of een uitkeringaanvraag op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Een goed ondernemingsplan vergroot ook het vertrouwen van andere partijen, zoals leveranciers of verzekeraars.

Onderdelen van ondernemingsplan

1. Persoonlijk Persoonlijke gegevens van de (startende) ondernemer zoals NAW-gegevens, burgerlijke staat, nationaliteit, rekeningnummers, rrn (België) of bsn (Nederland) en CV. Ook is er hier plaats voor eventuele bestaande inkomsten, schulden en verzekeringen van de ondernemer.

2. Eigenschappen en vaardigheden van de ondernemer

3. Doelen van de onderneming.

4. Interne organisatie Rechtsvorm: eenmanszaak, VOF, BV, CV, NV of maatschap.

5. Benodigde vergunningen

6. Product en/of dienst, waarbij ook vermeld wordt waarin het product of de dienst zich onderscheidt van andere producten of diensten op de markt (ook wel de USP’s genoemd) en waarom de klant dit product zou verkiezen boven dat van de concurrent.

7. Prijsstelling ten opzichte van de concurrentie.

8. Organisatie: vestigingsplaats (vanuit de eigen woning of een bedrijfspand), personeel, taakverdeling, salarissen, e.d. In het geval de organisatie een rechtspersoon is, worden hier de leden van het bestuur vermeld.

9 Externe organisatie Concurrentie: vergelijking met de punten uit de interne organisatie.
Marketing: onderzoek doen naar de markt het product of de dienst. In het marketingplan staat hoe klanten worden klanten bereikt. De marketingmix is hier een belangrijk analysemiddel.

Promotie: bijvoorbeeld door gebruik te maken van advertenties, aanmelden bij zoekmachines, folders, mailings of tv-spotjes.

10 Financiële zaken Omzetprognose: een prognose van de te behalen omzet, dat van het aantal klanten (de vraag naar het product) afhangt.
Rentabiliteitsdrempel, ook bekend als break-evenpunt. Deze geeft aan bij hoeveel omzet de kosten gelijk zijn aan de opbrengsten en een minimaal benodigd ondernemersloon wordt bereikt.

Investeringsbegroting: hieronder vallen de kosten die nodig zijn om te kunnen starten.

Financiering van investering: bijvoorbeeld met een krediet of spaargeld. De solvabiliteit is hierbij van belang.

Exploitatiebegroting: deze wordt gemaakt op basis van de omzetprognose en de investeringsbegroting en geeft een beschrijving van de nettowinst.

11. Overige zaken Haalbaarheidsonderzoek: onder meer kan een sterkte-zwakteanalyse van de onderneming.

12. Bereikbaarheid: bijvoorbeeld per auto of openbaar vervoer.

13. Verzekeringen: arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov), rechtsbijstandverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering (ba).

14. Vestigingswet

In de vestigingswet is vastgelegd welke vergunningen of diploma’s vereist zijn voor aspirant-ondernemers. De basis van de vestigingswetgeving wordt in Nederland gevormd door de Vestigingswet bedrijven 1954. België kent zijn eigen bepalingen (zie Belgische Vestigingswet).